Home  //  งานวิชาการ เอกสารสัมมนาวิชาการ

ปี 2561

 

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "ประชารัฐกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ปี 2560

 

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 

 

 

ปี 2559

 

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาประจำปี 2559 เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"   โดย

 

1. รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และรศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

2. ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

3. ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.นิรมล อริยอาภากมล

4. ผศ.ดร.ณดา จัทร์สม

5. ผศ.ดร.อาแว มะแส

6. รศ.ดร.จุพาพรรธ์ ผดุงชีวิต 

 

 

ปี 2558 บทความวิจัย "ความรู้และคุณธรรมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง"

 

ลำดับที่    หัวข้อเรื่อง
 1.

   คุณธรรมกับการบริหาร : มิติด้านสถาบันทางเศรษฐกิจ

   ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

2.

   คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   ผศ.ดร.ณดา จัทร์สม

3.

   ฐานข้อมูลเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

   รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล

   รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

4..

   บทบาทของชุมชนในการพัฒนาคุณธรรมในสังคมชนบทไทย

   ผศ.ดร.อาแว มะแส

5.

   การสื่อสารคุณธรรมและความรู้: การวิเคราะห์เชิงอุปนัยว่าด้วยความเป็นพหุนิยมทาง

   วัฒนธรรมของอัตลักษณ์อาเซียน

   รศ.ดร.จุพาพรรธ์ ผดุงชีวิต 

6.

   Moral Deficit and Economic Development

   ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

   อาจารย์ ดร.นิรมล อริยอาภากมล

7.

   ความพอเพียงของการศึกษาไทย

   ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

 

 

ปี 2556 บทความวิจัย "ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน"

 

ลำดับที่    รายการหัวข้อเรื่อง
1.

   การใช้ข้อมูลเพื่อการจัดการความเสี่ยง

   รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล

   รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

2.

   สวัสดิการสังคมเพื่อภูมิคุ้มกัน

   ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล 

3.

   บทบาทของชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

    ผศ.ดร.อาแว มะแส

4.

    ตัวแบบการสื่อสารความเสี่ยงแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :

    การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กรและสังคม 

    รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

5.

   ภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจมหภาคไทย

   ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

   อาจารย์ ดร.นิรมล อริยอาภากมล

6.

   การดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระบบราชการ

   รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

 

บทความวิจัย "เรื่อง 15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทย"

 

ลำดับที่

    รายการหัวข้อเรื่อง

 

    แนวคิดการพัฒนา และการทรงงานเชิงพัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    ดร. จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

    พื้นฐานความคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล

 

    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็นมาและความหมาย

    ศ.ดร. ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี

 

    การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน

    รศ.ดร. วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล

    รศ.ดร. จิราวัลย์  จิตรถเวช

 

    การสื่อสารแบบเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน

    รศ.ดร. จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

 

    ธุรกิจกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม

 

    นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชนบท
    ผศ.ดร. อาแว  มะแส

    ดร. ณัฐวัชร เผ่าภู่

 

    รัฐกับการพัฒนาทุนทางสังคม

    ผศ.ดร. อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

 

    ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง นิด้า กับ การวิจัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ศ.ดร. ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี 

 

   เศรษฐกิจไทย 15 ปีหลังวิกฤติ: พอเพียงหรือยัง?

   ผศ.ดร. ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

   อ.ดร. นิรมล อริยอาภากมล 

 

 

ผู้สนับสนุนการวิจัย     ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

ปีที่วิจัย     2554

ผลงานวิจัยประกอบด้วย  8  เรื่อง  ดังนี้

 

¤

    รายการหัวข้อเรื่อง

1

    การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน

    รศ.ดร.วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล

    รศ.ดร.จิราวัลย์  จิตรถเวช

2

    โครงการนำร่อง: การศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็น           

    ตัวขับเคลื่อน: กรณีศึกษาโครงการปิดทองหลังพระจังหวัดน่าน

    รศ.ดร.จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิต

3

    บ้านแสงวิมาน: ตัวแบบของชุมชนมุสลิมที่พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

    ผศ.ดร.อาแว  มะแส

4

    ทุนทางสังคมกับการพัฒนา: มโนทัศน์และการวัด

    ผศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล

5

    เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืน

    ผศ.ดร.ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์

6

    ความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

    ดร.นิรมล  อริยอาภากมล

7

    เศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ

    ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี

8

    เศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิรูปธุรกิจ

    ผศ.ดร.ณดา  จันทร์สม

 

 

ผู้สนับสนุนการวิจัย    ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

ปีที่วิจัย    2553

ผลงานวิจัยประกอบด้วย  9  เรื่อง  ดังนี้

 

¤

    รายการหัวข้อเรื่อง

1

    การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

    ผศ.ดร. อาแว  มะแส

2

    องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน

    ผศ.ดร. ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์

    ผศ.ดร. อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล

3

    การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์การ

    ผศ.ดร. สมบัติ  กุสุมาวลี

4

    การบริหารการพัฒนา: ทฤษฎีและแนวคิดในช่วงเปลี่ยนผ่าน

    ผศ.ดร. ไพโรจน์  ภัทรนรากุล

5

    ตัวแบบการพัฒนาคนบนฐานของความแตกต่างเพื่อความสมดุลและยั่งยืน

    รศ.ดร. จิรประภา  อัครบวร

6

    การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน

    รศ.ดร. วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล

    รศ.ดร. จิราวัลย์  จิตรถเวช

7

    การสื่อสารกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน

    รศ.ดร. จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิต

8

    Development of Corporate Employee Learning Model that Enhances Desirable

    Values following the King's Footprints

    รศ.ดร. มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย

9

    บทความสรุปและข้อเสนอกลุ่มโครงการวิจัย

    ศ.ดร. ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี

 

 

ผู้สนับสนุนการวิจัย    ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

ปีที่วิจัย    2552

ผลงานวิชาการที่นำมาจัดพิมพ์มีจำนวน  14  บทความ โดยแบ่งออกเป็น  4  ส่วน ดังนี้

 

¤

    รายการหัวข้อเรื่อง

ส่วนที่  1

                       

    หลักการทรงงาน และหลักคิด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย

    •   แนวคิดการพัฒนา และการทรงงานเชิงพัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            ดร. จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

    •   พื้นฐานความคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล

ส่วนที่  2

    กรอบแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    •   โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาแบบยั่งยืน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            รศ.ดร. จุรี  วิจิตรวาทการ

    •   วิกฤตเศรษฐกิจ  2540  และความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง

        เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

            ดร. ปรียานุช  พิบูลสราวุธ

    •   จากความมั่งคั่งถึงความเป็นอยู่ที่ดีและนิพพานในที่สุด: การพัฒนาจิตที่พ้นไปจาก     

        วิชาเศรษฐศาสตร์ ที่เป็นอยู่ไปสู่พุทธเศรษฐศาสตร์

            ศ.ดร. อภิชัย  พันธเสน

ส่วนที่  3

    การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง

    •   การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล

            ผศ.ดร. ณดา  จันทร์สม

    •   การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน

            นายพงศา  ชูแนม

    •   แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            ผศ.ดร. สุขสรรค์  กันตะบุตร

    •   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับภาครัฐ

            ศ.ดร. ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี

ส่วนที่  4

    กรณีศึกษา

    •   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคการเกษตร

            รศ.ดร. ธันวา  จิตต์สงวน

    •   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

            ท่านผู้หญิง สุธาวัลย์  เสถียรไทย

    •   บทสังเคราะห์การพัฒนาองค์การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            ผศ.ดร. สมบัติ  กุสุมาวลี

    •   เศรษฐกิจพอเพียง กับภาครัฐและภาคการเงิน

            ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล   

ส่วนที่  5

    บทส่งท้าย

    •   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาคน

            รศ.ดร. อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

 

 

การพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือ เพื่อการพัฒนา

 

สังคมไทยที่สมดุล ยั่งยืน

cd

 

สำนักวิจัย และ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

หัวข้อ/ประเด็น

 

ผู้วิจัย (Contributors)

 

1.  การพัฒนาชุมชนที่สมดุลและยั่งยืน ผศ.ดร. อาแว  มะแส

2.  คุณภาพของการพัฒนาประเทศ : ปัจจัยทางสังคมและ

     เศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต

ผศ.ดร. ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์

ผศ.ดร. อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล

3.  การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์การ ผศ.ดร. สมบัติ  กุสุมาวลี

4.  การบริหารการพัฒนา : ทฤษฏีและแนวคิดในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ผศ.ดร. ไพโรจน์  ภัทรนรากุล
5.  การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคน รศ.ดร. จิรประภา  อัครบวร
6.  การพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รศ.ดร. วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล

รศ.ดร. จิราวัลย์  จิตรถเวช

7.  การสื่อสารกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร. จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิต

8.  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร     

     เพื่อสานเสริมค่านิยมสร้างสรรค์ตามรอยพระยุคลบาท

รศ.ดร. มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย

 

 

 

 

ผู้สนับสนุนการวิจัย    ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

ปีที่วิจัย    2550

ผลงานของคณาจารย์ของสถาบันมี  ดังนี้

 

¤

    รายการหัวข้อเรื่อง

1

    การบริหารความเสี่ยงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับภาคเอกชน

    ผศ.ดร. นฤมล  สอาดโฉม

2

    หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล : ทฤษฎี และผลการวิจัย

    เพื่อสร้างดัชนีในแนวจิตพฤติกรรมศาสตร์

    รศ.ดร. ดุจเดือน  พันธุมนาวิน

    ศ.ดร. ดวงเดือน  พันธุมนาวิน

3

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการภาครัฐ

    ผศ.ดร. ไพโรจน์  ภัทรนรากุล

4

    ความพอเพียงที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนกับการจัดการร่วมสมัย ตัวแบบธุรกิจ "ล้นเกล้า"

    รศ.ดร. ผลิน  ภู่จรูญ

5

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาชุมชน

    อ.ดร. วิชัย  รูปขำดี

6

    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารเศรษฐกิจ

    ผศ.ดร. ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์   

7

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การตีความเชิงวิพากษ์ว่าด้วยมิติทางวัฒนธรรม          

    จากมุมมองหลังสมัยใหม่

    รศ.ดร. จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

8

    การพัฒนาเงื่อนไขคุณธรรมของข้าราชการ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง

    ผศ.ดร. ณัฐฐา  วินิจนัยภาค

9

    คลังข้อมูลสำหรับการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    รศ.ดร. วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล

    รศ.ดร. จิราวัลย์  จิตรถเวท

    ผศ.ดร. ปราโมทย์  กั่วเจิรญ

10

    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์การ

    ผศ.ดร. สมบัติ  กุสุมาวลี

11

    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรดิน

    รศ.ดร. ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์

12

    การประกันสังคมเกษตรกรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    รศ.ดร. วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล

    ผศ. วีณา  ฉายฉิลปรุ่งเรือง

    ผศ.ดร. นฤมล  สอาดโฉม

13

    การบริหารการพัฒนา : บูรณาการตามกรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    รศ.ดร. ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี

14

    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความเป็นมาและความหมาย

    รศ.ดร. ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี

15

    Rethinking Sufficiency Economy

    Wichai  Turongpun

    Somchai  Likitkean

 

 

Main Menu

Contact Us

 

21 th Floor, Navamindradhiraj Buliding
118 Seri Thai Road, Klong-Chan Sub-district
Bangkapi District Bangkok 10240
Tel: 662 727 3606, 662 727 3607  
Fax: 662 727 3605
E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Latest News

Visitors Counter

656105
TodayToday168
YesterdayYesterday265
This_WeekThis_Week433
This_MonthThis_Month6026
All_DaysAll_Days656105