Home  //  กิจกรรม

เสวนาเศรษฐกิจพอเพียงกับนายกสภา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้อง 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

 

อ่านเพิ่มเติม: เสวนาเศรษฐกิจพอเพียงกับนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 

             

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้อำนวยการศูนย์และคณาจารย์ภายในสถาบันฯ ได้ไปบรรยายพิเศษและเป็นวิทยากรเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสัมมนาทางวิชาการและการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม: การเป็นวิทยากร
 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

โครงการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานจเรตำรวจ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความคิด จิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจให้ดียิ่งขึ้น โดยได้เชิญ ศาสตราจารย์ ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงไปบรรยาย 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานจเรตำรวจ
 

 การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิรูปประเทศไทย”

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ
 

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555

ณ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2555 โดยมีรองศาสตราจารย์ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินส่วนพระองค์และรองเลขาธิการสำนักพระราชวังเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2555
 

 การฝึกอบรมส่งเสริมด้านการบริหารจัดการเงินและการลงทุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับข้าราชการของกรุงเทพมหานคร   ระรรรรรรรรรรร

ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2551  ณ ห้องปริ๊นบอลรูม 1 ชั้น 11

โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

 

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรม สำหรับข้าราชการของกรุงเทพมหานคร
 

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 08.00 น. - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมาชกุมารี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

อ่านเพิ่มเติม: เรื่อง "15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยื่นของสังคมไทย"
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้"

สำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งทำการสอนหรือจะได้รับมอบหมาย

ให้เป็นวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

 รุ่นที่ 1 จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2551

 รุ่นที่ 2 จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2551

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรม "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้"
 

เรื่อง " 15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทย"

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมวิชาการ
 

โครงการนิเทศ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

สำหรับบุคลากรของสถาบัน

ระหว่างวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2551 และวันที่ 1 มีนาคม 2551

ณ จังหวัดปราจีนบุรี

 

       

อ่านเพิ่มเติม: โครงการนิเทศ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 72 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์