Home  //  กิจกรรม

         ตามที่องค์กรภาครัฐและชุมชน ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาและประสบความสำเร็จอย่างเป็นที่ประจักษ์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีองค์กรภาครัฐและชุมชนอีกหลายแห่งในประเทศไทยที่ประชารัฐจะต้องร่วมกันผลักดัน ขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรและชุมชนโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประเทศสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรภาครัฐและชุมชนที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อๆไป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

         การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นองค์ปาฐกถา เรื่อง "ประชารัฐกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน" และวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คือคุณโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คุณจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ คุณสุวรรณา แก้วประดิษฐ์ ชุมชนบางรักน้อย ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้าและรศ.ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

อ่านเพิ่มเติม: การสัมมนาวิชาการ เรื่อง...
 

 

โครงการบรรยายพิเศษ "Understanding the SEP and applying it to teaching and research in Thailand" วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 6001 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ เพื่อช่วยจุดประเด็นความคิดในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์กับการเรียนการสอนและการวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม: โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Understanding the SEP and applying it to teaching and research in...
 

การสัมมนาวิชาการ

เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

 

ความเป็นมา

ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน(ชื่อเดิม ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง)โดยคณาจารย์ของสถาบันได้ร่วมกันทำการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม: การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"
 

   

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

 

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนวิชาการ เรื่อง...
 

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง"

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

ความเป็นมา

อ่านเพิ่มเติม: การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง"
 

สัมมนาวิชาการเรื่อง "องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยังยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560  เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

  

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนาวิชาการเรื่อง "องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยังยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 

การสัมมนาวิชาการ "ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน"

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

ณ ห้องประชุมจิระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

 

 

ความเป็นมา

อ่านเพิ่มเติม: การสัมมนาวิชาการ "ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน"
 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์