Home  //  กิจกรรม

การสัมมนาวิชาการ

เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

 

ความเป็นมา

ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน(ชื่อเดิม ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง)โดยคณาจารย์ของสถาบันได้ร่วมกันทำการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม: การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"
 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

โครงการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานจเรตำรวจ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความคิด จิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจให้ดียิ่งขึ้น โดยได้เชิญ ศาสตราจารย์ ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงไปบรรยาย 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานจเรตำรวจ
 

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง"

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

ความเป็นมา

อ่านเพิ่มเติม: การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง"
 

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555

ณ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2555 โดยมีรองศาสตราจารย์ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินส่วนพระองค์และรองเลขาธิการสำนักพระราชวังเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2555
 

การสัมมนาวิชาการ "ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน"

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

ณ ห้องประชุมจิระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

 

 

ความเป็นมา

อ่านเพิ่มเติม: การสัมมนาวิชาการ "ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน"
 

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 08.00 น. - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมาชกุมารี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

อ่านเพิ่มเติม: เรื่อง "15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยื่นของสังคมไทย"
 

การบรรยาย เรื่อง "การบริหารการเงินบุคคลเพื่อความพอเพียง"

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

วันอังคารที่ 20 สิหาคม 2556

ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

อ่านเพิ่มเติม: การบรรยาย เรื่อง "การบริหารการเงินบุคคลเพื่อความพอเพียง"
 

เรื่อง " 15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทย"

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมวิชาการ
 

เสวนาเศรษฐกิจพอเพียงกับนายกสภา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้อง 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

 

อ่านเพิ่มเติม: เสวนาเศรษฐกิจพอเพียงกับนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3607

โทรสาร: 02 727 3605

E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Guests Online

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์