Home  //  งานวิชาการ นานาทัศนะ  //  งานวิชาการ  //  หนังสือ

 

 

 

เนื้อหา :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ปาฐกถาพิเศษ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา

 

บทนำ

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็นมาและความหมาย

 

การสร้างพื้นฐานเพื่อความพอเพียง

              -  คลังข้อมูลสำหรับการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             

              -  หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล: ทฤษฎี และผลการวิจัย

                  เพื่อสร้างดัชนีในแนวจิตพฤติกรรมศาสตร์

              -  การพัฒนาเงื่อนไขคุณธรรมของข้าราชการ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง

              -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การตีความเชิงวิพากษ์ว่าด้วยมิติทางวัฒนธรรม

                  จากมุมมองหลังสมัยใหม่

              -  Rethinking Sufficiency Economy

ปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดการ

              -  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารเศรษฐกิจ

              -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาชุมชน

              -  ความพอเพียงที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนกับการจัดการร่วมสมัย ตัวแบบธุรกิจ "ล้นเกล้า"

              -  การบริหารความเสี่ยงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับภาคเอกชน

              -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการภาครัฐ

              -  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์การ

              -  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรดิน

              -  การประกันสังคมเกษตรกรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทส่งท้าย

              -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทางเลือกของการบริหารพัฒนา

              -  การบริหารการพัฒนา: บูรณาการตามกรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บรรณานุกรม

 

จำนวน  408  หน้า

              

 

เนื้อหา :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำปรารภ

คำนำ

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

             ความพอเพียง

             ความพอประมาณ

             ความมีเหตุผล

             ความเจริญทางจิตใจ/ภูมิคุ้มกัน

                    ความซื่อสัตย์

                    ความเมตตา

                    ความมีวินัย

                    ความเพียร/ความอดทน

                    สติ

             ปัญหาสังคม

             ปัญหาสิ่งแวดล้อม

             ชาติและความสมดุล

             การพัฒนา

             ความสามัคคี

ภาคผนวก

             โครงการคำพ่อสอน

              มูลนิธิพระดาบส

              ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

              คณะกรรมการจัดทำหนังสือ

 

จำนวน  242  หน้า

 

 

 

 

เนื้อหา :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

บทที่  1   บทนำ

 

บทที่  2   ความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ

               -   ความหมายขององค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน

 

บทที่  3   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดในการบริหารองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน

               -   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ด้วยกัน  5  ส่วน

 

บทที่  4   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในประเทศไทย

               -   การศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SME)

               -   กรณีศึกษา  :  ชุมพร  คาบาน่า  รีสอร์ต

               -   กรณีศึกษา  :  บ้านอนุรักษ์กระดาษสา

               -   กรณีศึกษา  :  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

               -   กรณีศึกษา  :  บริษัท  แพรนด้า  จิวเวลรี่  จำกัด  (มหาชน)

               -   กรณีศึกษา  :  บริษัท  ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  จำกัด  (มหาชน)

               -   กรณีศึกษา  :  บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย  จำกัด  (มหาชน)

               -   บทสรุป

 

บทที่  5   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในต่างประเทศ

                -   กรณีศึกษา  :  ห้างสรรพสินค้า  Nordstrom

                -   กรณีศึกษา  :  ธุรกิจผลิตรถยนต์  The BMW Group

                -   กรณีศึกษา  :  ธุรกิจธนาคาร  The  Hongkong  and 

                                           Shanghai  Banking Corporation (HSBC)

                -   กรณีศึกษา  :  ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ต  Marriott  International

                -   แนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่ยั่งยืนของโลกตะวันตก

                     และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -   บทสรุป

 

บทที่  6   ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจ

                และแนวทางปฏิบัติแห่งองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน

               -   แนวทางปฏิบัติที่  1

               -   แนวทางปฏิบัติที่  2

               -   แนวทางปฏิบัติที่  3

               -   แนวทางปฏิบัติที่  4

               -   แนวทางปฏิบัติที่  5

               -   แนวทางปฏิบัติที่  6

               -   แนวทางปฏิบัติที่  7

               -   แนวทางปฏิบัติที่  8

               -   แนวทางปฏิบัติที่  9

               -   แนวทางปฏิบัติที่  10

               -   บทสรุป

 

บทที่  7   ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติเชิงนโยบาย

               -   ประการที่  1   การพัฒนาดัชนีแห่งความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาด

                                         หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

               -   ประการที่  2   การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับ

                                         อุตสาหกรรมเกษตร

               -   ประการที่  3   การตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ

                                         การบริหารธุรกิจในประเทศให้ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการ

                                         พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

               -   ประการที่  4   การส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

                                         ภาคธุรกิจ

               -   บทสรุป

               

บทที่  8   แนวทางในการวิจัยในอนาคต

               -   การพัฒนาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจ

               -   การวิจัยเพื่อพัฒนาดัชนีแห่งความยั่งยืน

                   สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

               -   บทสรุป

 

บรรณานุกรม

 

จำนวน  138  หน้า              

 

 

 

 

เนื้อหา :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำนำ

 

บทที่  1   แนวทางการบริหารการเงินบุคคลเพื่อความพอเพียง

 

บทที่  2   การบริหารการเงิน

 

บทที่  3   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:

               หลักคิดเพื่อการตัดสินใจสู่ความสมดุลและยั่งยืน

 

บทที่่  4   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการเงินบุคคล

               -   การสำรวจทรัพย์สินสุทธิของบุคคลหรือครัวเรือน

               -   การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือครัวเรือน

               -   การจัดสรรเงินเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

               -   การจัดสรรเงินเพื่อใช้จัดหาทรัพย์สินและค่าใช้จ่าย

                   ที่รู้อย่างชัดแจ้งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

               -   การจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่ายในภาวะฉุกเฉินและเหตุจำเป็น

               -   การจัดสรรเงินออมเพื่อการใช้จ่ายในวัยเกษียณ

               -   การลงทุนอย่างเพียงพอ  เทคนิคเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน

               -   จัดหาทรัพย์สินอย่างพอเพียงและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

               -   รู้จักความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และเตรียมการรับมือ

 

บรรณานุกรม

 

ภาคผนวก

 

จำนวน  86  หน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหา :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำนำ

บทที่  1   กระบวนการและเป้าหมายของนโยบายสาธารณะ

                -   กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ

                -   เป้าหมายของนโยบายสาธารณะ

 

บทที่  2   ความเป็นมาและความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -   ความไม่สมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

                -   โครงสร้างและเนื้อหาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -   การทำความเข้าใจเพื่อการประยุกต์ใช้

 

บทที่  3   กรณีศึกษา:  มาตรการควบคุมราคาน้ำมัน

                -   วิวัฒนาการของนโยบายราคาน้ำมัน

                -   การแทรกแซงราคาน้ำมันโดยรัฐบาล

                -   การควบคุมราคาน้ำมันในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี 

                    ทักษิณ  ชินวัตร (พ.ศ. 2544- 2548)

                     -   มาตรการตรึงราคา  ครั้งที่  1

                         ระหว่างวันที่  8  กุมภาพันธ์  2546 - 19 พฤษภาคม  2546

                     -   มาตรการตรึงราคา ครั้งที่ 2

                         ระหว่างวันที่  10  มกราคม  2547 - 13 กรกฎาคม  2548

                -   มาตรการนี้ไม่ตรงกับหลักความพอเพียงอย่างไร

 

บทที่  4   กรณีศึกษา:  ความโปร่งใสทางการคลัง

                -   การใช้จ่ายของภาครัฐ

                -   ความหมายของความโปร่งใสทางการคลัง

                -   ผลกระทบจากความไม่โปร่งใสทางการคลังต่อการเงินของรัฐ

                     -   ภาระทางการคลัง

                     -   ความเสี่ยงทางการคลัง

                     -   ความยั่งยืนทางการคลัง

                 -   กิจกรรมของรัฐบาลที่ไม่มีความโปร่งใสทางการคลัง

                     -   การใช้งบกลาง

                     -   การใช้ระบบกองทุน

                     -   มาตรการกึ่งการคลัง

                     -   การร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนในโครงการ

                          ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร

                     -   ภาระจากความไม่โปร่งใสทางการคลัง

                 -   ความไม่พอเพียง

 

บทที่  5   นโยบายสาธารณะกับวิถีของความพอเพียง

                -   นโยบายสาธารณะกับความพอเพียง

                -   เป้าหมายของนโยบายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -   แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

บรรณานุกรม

 

จำนวน  119  หน้า

 

 

Main Menu

Contact Us

 

21 th Floor, Navamindradhiraj Buliding
118 Seri Thai Road, Klong-Chan Sub-district
Bangkapi District Bangkok 10240
Tel: 662 727 3606, 662 727 3607  
Fax: 662 727 3605
E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Latest News

Visitors Counter

656104
TodayToday167
YesterdayYesterday265
This_WeekThis_Week432
This_MonthThis_Month6025
All_DaysAll_Days656104