Home

เนื้อหา

การสัมมนาวิชาการ

เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

 

ความเป็นมา

ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน(ชื่อเดิม ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง)โดยคณาจารย์ของสถาบันได้ร่วมกันทำการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยต่อเนื่อง

ที่ผ่านมาได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เป็นสามห่วงคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวการสร้างองค์ความรู้ในลักษณะของแนวทางในการประยุกต์ในด้านต่างๆเพื่อให้มีตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้นและเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะมีความสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปตามเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในส่วนที่เป็นเงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรมได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเงื่อนไขของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นการใช้ความรู้และคุณธรรมเพื่อกาบริหารกาเปลี่ยนแปลงสำหรับในส่วนของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารและจัดการในองค์กรภาครัฐและเอกชนยังมีการศึกษาวิจัยค่อนข้างน้อยจึงได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โดยมุ่งเน้นเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินและงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของบุคคลากรทางการศึกษาความพอเพียงของอุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและแนวทางการสื่อสารรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันอุดมศึกษา

 

                               

 

 

    

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3607

โทรสาร: 02 727 3605

E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Guests Online

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์