Home  //  กิจกรรม  //  สัมมนวิชาการ เรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 26 เมษายน 2561

   

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

 

ความเป็นมา

    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วน เนื่องจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมสมัยและขยายความรู้โดยให้แนวทางและจุดเน้นในการพัฒนาที่เป็นองค์รวมให้ความสำคัญทั้งวัตถุ จิตปัญญา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี แนวทางการพัฒนาโดยคนมีความสำคัญสูงสุด ซึ่งอาจนำไปใช้เป็นหลักคิดในการกำหนดกรอบนโยบายการบริหารการพัฒนา และการวางแนวทางที่จะนำไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อทำให้การพัฒนามีความสมดุลและยั่งยืน 

 

 

                                                                               

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 65 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์