พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  กิจกรรมศูนย์  //  การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"

การสัมมนาวิชาการ

เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

 

ความเป็นมา

ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน(ชื่อเดิม ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง)โดยคณาจารย์ของสถาบันได้ร่วมกันทำการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยต่อเนื่อง

ที่ผ่านมาได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เป็นสามห่วงคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวการสร้างองค์ความรู้ในลักษณะของแนวทางในการประยุกต์ในด้านต่างๆเพื่อให้มีตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้นและเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะมีความสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปตามเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในส่วนที่เป็นเงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรมได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเงื่อนไขของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นการใช้ความรู้และคุณธรรมเพื่อกาบริหารกาเปลี่ยนแปลงสำหรับในส่วนของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารและจัดการในองค์กรภาครัฐและเอกชนยังมีการศึกษาวิจัยค่อนข้างน้อยจึงได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โดยมุ่งเน้นเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินและงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของบุคคลากรทางการศึกษาความพอเพียงของอุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและแนวทางการสื่อสารรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันอุดมศึกษา

 

                               

 

 

    

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 43 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์