พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  ประชาสัมพันธ์หน้าแรก  //  การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2558

 

        

 

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานปี 2558 และแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ปี 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ภัทรนรากุลรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิตรองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์  กันตะบุตร นางปาริชาต เทพอารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์