พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  ประชาสัมพันธ์หน้าแรก  //  การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2558

 

        

 

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานปี 2558 และแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ปี 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ภัทรนรากุลรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิตรองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์  กันตะบุตร นางปาริชาต เทพอารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3607

โทรสาร: 02 727 3605

E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Guests Online

มี 52 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์