Home  //  กิจกรรม  //  การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง"

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง"

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

ความเป็นมา

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอพียง โดยคณาจารย์ของสถาบันได้ร่วมกันทำการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ปรัชญาของเศราฐกิจพอเพียงมาโดยต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เป็นสามห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การสร้างองค์ความรู้ในลักษณะของแนวทางในการประยุกต์ในด้านต่างๆ เพื่อให้มีตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้น และเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อความสมดุลและยั่งยืน เนื่องจากนโยบายสาธารณะมีความสำคัญที่จำทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปตามเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน สำหรับในส่วนที่เป็นเงื่อนไข คือ ความรู้และคุณธรรมยังมีการศึกษาวิจัยค่อนข้างน้อย ในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเงื่อนไขของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นการใช้ความรู้และคุณธรรม เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลงานวิจัย 6 เรื่อง ซึ่งจะได้นำเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยข้างต้นแก่สาธารณะในการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้

                               

 

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 76 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์