Home  //  กิจกรรม  //  การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง"

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง"

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

ความเป็นมา

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอพียง โดยคณาจารย์ของสถาบันได้ร่วมกันทำการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ปรัชญาของเศราฐกิจพอเพียงมาโดยต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เป็นสามห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การสร้างองค์ความรู้ในลักษณะของแนวทางในการประยุกต์ในด้านต่างๆ เพื่อให้มีตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้น และเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อความสมดุลและยั่งยืน เนื่องจากนโยบายสาธารณะมีความสำคัญที่จำทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปตามเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน สำหรับในส่วนที่เป็นเงื่อนไข คือ ความรู้และคุณธรรมยังมีการศึกษาวิจัยค่อนข้างน้อย ในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเงื่อนไขของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นการใช้ความรู้และคุณธรรม เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลงานวิจัย 6 เรื่อง ซึ่งจะได้นำเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยข้างต้นแก่สาธารณะในการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้

                               

 

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3607

โทรสาร: 02 727 3605

E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Guests Online

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์