Home  //  กำหนดการ

กำหนดการสัมมนาวิชาการ

เรื่อง  นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมจิระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดโดย ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 

เวลา 08.00–08.45น.

ลงทะเบียน

เวลา 09.00–09.10 น.

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวรายงาน

เวลา 09.15–10.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ผู้ดำเนินรายการ

(ช่วงเช้า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เวลา 10.00–10.20 น.

นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชุมชน

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

       อาจารย์ ดร.แพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์

       คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เวลา 10.20–10.40 น.

นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง การออมเพื่อชราภาพของแรงงานที่มีรายได้น้อยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

       คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เวลา 10.40–11.00 น.

นำเสนอผลการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย  อาจารย์ ดร. พัชรวรรณ นุชประยูร

       คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เวลา 11.00–11.20 น.

นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยทางการสื่อสารกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย

โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

        คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

เวลา 11.20–11.40 น.

นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง ความท้าทายเชิงนโยบายและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของระบบการขนส่งทางบกของประเทศไทยจากมุมมองทางการสื่อสารความเสี่ยงภายใต้กรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

       คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เวลา 11.45–13.00 น.

พักรับประทานอาหาร       

ช่วงบ่าย

ผู้ดำเนินรายการ

(ช่วงบ่าย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต

ผู้ช่วยอธิการบดี   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เวลา 13.00–13.20น.

นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง นโยบายของรัฐในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน

โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม

        คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เวลา 13.20–13.40 น.

 

นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง การจัดการทรัพยากรร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง:ศึกษากรณีป่าชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

       คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เวลา13.40–14.00 น.

 

นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง การศึกษาความยั่งยืนและการขยายผลความรู้โครงการศูนย์สาธิตการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากชุมชนด้วยเทคโนโลยีสะอาด

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ

       อาจารย์ ดร.ฆริกา คันธา

       คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เวลา14.00–14.20  น.

นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง การศึกษาภาวะผู้นำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อุตสาหจิต

        รองศาสตราจารย์ ดร.นันทา สู้รักษา

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์

        คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เวลา 14.20–14.40 น.

 

นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง  การสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำกับความยั่งยืนของชุมชนไทยภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ดำรงชัย

       คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เวลา14.40–16.00 น.

 

นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง ปัจจัยสัมพันธ์กับความต้องการซื้อบัตรประกันสุขภาพ ประชารัฐร่วมรับผิดชอบ: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด

โดย  อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

       คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เวลา 16.00–16.30 น.

การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

หมายเหตุ:  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3607

โทรสาร: 02 727 3605

E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Guests Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์