Home  //  กำหนดการ

กำหนดการสัมมนาวิชาการ

เรื่อง  “องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐  น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวรายงาน

๐๙.๐๕– ๐๙.๑๕ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนา

๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประชารัฐกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน”โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๐.๑๕ – ๑๒.๑๕

การเสวนา เรื่อง “องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม ผู้ดำเนินรายการ

คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

กรมการพัฒนาชุมชน

โดย นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่

โดย นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา

ชุมชนบ้านบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี

โดย คุณสุวรรณา แก้วประดิษฐ์

๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.

ถาม-ตอบ

๑๒.๓๐ น.

รับประทานอาหาร

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3607

โทรสาร: 02 727 3605

E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Guests Online

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์