Home  //  กำหนดการ

กำหนดการสัมมนาวิชาการ

เรื่อง  “องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐  น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวรายงาน

๐๙.๐๕– ๐๙.๑๕ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนา

๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประชารัฐกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน”โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๐.๑๕ – ๑๒.๑๕

การเสวนา เรื่อง “องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม ผู้ดำเนินรายการ

คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

กรมการพัฒนาชุมชน

โดย นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่

โดย นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา

ชุมชนบ้านบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี

โดย คุณสุวรรณา แก้วประดิษฐ์

๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.

ถาม-ตอบ

๑๒.๓๐ น.

รับประทานอาหาร

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์