Home  //  หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล

          องค์การสหประชาชาติได้วางกรอบแนวทางการพัฒนาไปสู่ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”(Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นวาระในการพัฒนาโลกระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๓ และจากการประชุมระดับนานาชาติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (The ๒๐๑๓ Bangkok Conference: Global Dialogue on Sustainable Development) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานครที่ประชุมนี้ได้สนับสนุนให้ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วน เนื่องจากเป็นแนวทางปฏิบัติที่คำนึงถึงความเชื่อมโยงที่สลับซับซ้อน ระหว่างพลังทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ที่มีต่อกันและจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ขัดแย้งกับแรงขับเคลื่อนของตลาดทุนนิยมแต่อย่างใด แต่กลับจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่มั่นคง และประโยชน์สุขของส่วนรวมได้ในที่สุด

            ในการดำเนินงานขององค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาตั้งแต่หลังวิกฤติเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา เพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ปัจจุบันมีองค์กรภาครัฐและชุมชนต่างๆของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ อย่างเป็นที่ประจักษ์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีองค์กรภาครัฐและชุมชนอีกหลายแห่งในประเทศไทยที่ ประชารัฐจะต้องร่วมกันผลักดัน ขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรและชุมชนโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการพาไทยสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงเห็นสมควรจัดสัมมนาวิชาการขึ้นเพื่อเป็นเวทีแบ่งปันประสบการณ์ขององค์กรภาครัฐและชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

 

 

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์