พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  ประชาสัมพันธ์หน้าแรก  //  การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง"

 

    

 

การสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ารสัมมนาวิชาการนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง" ต่อสังคมเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักศึกษา บุคลากรของภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวมและนำไปสู่เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

รูปกิจกรรม

บทความวิจัย

 

 
 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์