พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  ประชาสัมพันธ์หน้าแรก  //  การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง"

 

    

 

การสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ารสัมมนาวิชาการนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง" ต่อสังคมเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักศึกษา บุคลากรของภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวมและนำไปสู่เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

รูปกิจกรรม

บทความวิจัย

 

 
 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3607

โทรสาร: 02 727 3605

E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Guests Online

มี 42 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์