พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  ประชาสัมพันธ์หน้าแรก  //  การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ทศวรรษต่อไปของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง"

 

         การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง“ทศวรรษต่อไปของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง นิด้าร่วมเป็นภาคี  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม นี้ได้ผ่านไปอย่างดี โดยในช่วงเช้ามีปาฐกถาพิเศษ โดย นพ.ประเวศ วสี เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในทศวรรษหน้า: องค์ความรู้ อุปสรรคและยุทธวิธี” และการอภิปรายซึ่งมีผู้อภิปรายคือ  ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน นายณรงค์ ทาสิงห์คำ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ รศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร นายบาล บุญก้ำ และ นายวรเดช อมรวรพิพัฒน์

         ในตอนบ่ายเป็นการระดมความคิดในกลุ่มย่อยเพื่อการขับเคลื่อนในแต่ละภาคส่วนในทศวรรษหน้า  โดยศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง นิด้า   เป็นผู้ดำเนินการในส่วนของภาคราชการ  ศ.ดร. ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานกลุ่ม คุณจินางค์กูร โรจนนันต์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สศช. และ          คุณวรรณดี บัวภา หัวหน้ากลุ่มงานเฉพาะด้านทัณฑปฏิบัติ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ เป็นวิทยากร  วิทยากรได้เสนอหลักการและเนื้อหาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน และประสบการณ์ของกรมราชทัณฑ์ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร         หลังจากนั้นที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็น และมีการสรุปนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ในตอนท้ายของการสัมมนา  รายละเอียดการนำเสนอและสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย

          เนื้อหาที่วิทยากรได้นำเสนอ มีดังนี้

1. หลักการและเนื้อหาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน

    โดย   คุณจินางค์กูร  โรจนนันต์  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สศช.

2. ประสบการณ์ของกรมราชทัณฑ์ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร

    โดย  คุณวรรณดี  บัวภา  หัวหน้ากลุ่มงานเฉพาะด้านทัณฑปฏิบัติ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

  ♦   สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยภาคราชการ      

               

 

   
   
   

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3607

โทรสาร: 02 727 3605

E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Guests Online

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์