พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  ประชาสัมพันธ์หน้าแรก  //  การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ทศวรรษต่อไปของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง"

 

         การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง“ทศวรรษต่อไปของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง นิด้าร่วมเป็นภาคี  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม นี้ได้ผ่านไปอย่างดี โดยในช่วงเช้ามีปาฐกถาพิเศษ โดย นพ.ประเวศ วสี เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในทศวรรษหน้า: องค์ความรู้ อุปสรรคและยุทธวิธี” และการอภิปรายซึ่งมีผู้อภิปรายคือ  ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน นายณรงค์ ทาสิงห์คำ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ รศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร นายบาล บุญก้ำ และ นายวรเดช อมรวรพิพัฒน์

         ในตอนบ่ายเป็นการระดมความคิดในกลุ่มย่อยเพื่อการขับเคลื่อนในแต่ละภาคส่วนในทศวรรษหน้า  โดยศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง นิด้า   เป็นผู้ดำเนินการในส่วนของภาคราชการ  ศ.ดร. ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานกลุ่ม คุณจินางค์กูร โรจนนันต์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สศช. และ          คุณวรรณดี บัวภา หัวหน้ากลุ่มงานเฉพาะด้านทัณฑปฏิบัติ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ เป็นวิทยากร  วิทยากรได้เสนอหลักการและเนื้อหาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน และประสบการณ์ของกรมราชทัณฑ์ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร         หลังจากนั้นที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็น และมีการสรุปนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ในตอนท้ายของการสัมมนา  รายละเอียดการนำเสนอและสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย

          เนื้อหาที่วิทยากรได้นำเสนอ มีดังนี้

1. หลักการและเนื้อหาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน

    โดย   คุณจินางค์กูร  โรจนนันต์  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สศช.

2. ประสบการณ์ของกรมราชทัณฑ์ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร

    โดย  คุณวรรณดี  บัวภา  หัวหน้ากลุ่มงานเฉพาะด้านทัณฑปฏิบัติ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

  ♦   สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยภาคราชการ      

               

 

   
   
   

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์