Home  //  งานวิชาการ เอกสารสัมมนาวิชาการ  //  เอกสารสัมมนาวิชาการ

ปี 2561

 

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "ประชารัฐกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ปี 2560

 

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 

 

 

ปี 2559

 

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาประจำปี 2559 เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"   โดย

 

1. รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และรศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

2. ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

3. ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.นิรมล อริยอาภากมล

4. ผศ.ดร.ณดา จัทร์สม

5. ผศ.ดร.อาแว มะแส

6. รศ.ดร.จุพาพรรธ์ ผดุงชีวิต 

 

 

ปี 2558 บทความวิจัย "ความรู้และคุณธรรมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง"

 

ลำดับที่    หัวข้อเรื่อง
 1.

   คุณธรรมกับการบริหาร : มิติด้านสถาบันทางเศรษฐกิจ

   ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

2.

   คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   ผศ.ดร.ณดา จัทร์สม

3.

   ฐานข้อมูลเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

   รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล

   รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

4..

   บทบาทของชุมชนในการพัฒนาคุณธรรมในสังคมชนบทไทย

   ผศ.ดร.อาแว มะแส

5.

   การสื่อสารคุณธรรมและความรู้: การวิเคราะห์เชิงอุปนัยว่าด้วยความเป็นพหุนิยมทาง

   วัฒนธรรมของอัตลักษณ์อาเซียน

   รศ.ดร.จุพาพรรธ์ ผดุงชีวิต 

6.

   Moral Deficit and Economic Development

   ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

   อาจารย์ ดร.นิรมล อริยอาภากมล

7.

   ความพอเพียงของการศึกษาไทย

   ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

 

 

ปี 2556 บทความวิจัย "ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน"

 

ลำดับที่    รายการหัวข้อเรื่อง
1.

   การใช้ข้อมูลเพื่อการจัดการความเสี่ยง

   รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล

   รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

2.

   สวัสดิการสังคมเพื่อภูมิคุ้มกัน

   ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล 

3.

   บทบาทของชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

    ผศ.ดร.อาแว มะแส

4.

    ตัวแบบการสื่อสารความเสี่ยงแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :

    การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กรและสังคม 

    รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

5.

   ภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจมหภาคไทย

   ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

   อาจารย์ ดร.นิรมล อริยอาภากมล

6.

   การดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระบบราชการ

   รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

 

บทความวิจัย "เรื่อง 15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทย"

 

ลำดับที่

    รายการหัวข้อเรื่อง

 

    แนวคิดการพัฒนา และการทรงงานเชิงพัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    ดร. จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

    พื้นฐานความคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล

 

    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็นมาและความหมาย

    ศ.ดร. ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี

 

    การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน

    รศ.ดร. วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล

    รศ.ดร. จิราวัลย์  จิตรถเวช

 

    การสื่อสารแบบเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน

    รศ.ดร. จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

 

    ธุรกิจกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม

 

    นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชนบท
    ผศ.ดร. อาแว  มะแส

    ดร. ณัฐวัชร เผ่าภู่

 

    รัฐกับการพัฒนาทุนทางสังคม

    ผศ.ดร. อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

 

    ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง นิด้า กับ การวิจัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ศ.ดร. ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี 

 

   เศรษฐกิจไทย 15 ปีหลังวิกฤติ: พอเพียงหรือยัง?

   ผศ.ดร. ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

   อ.ดร. นิรมล อริยอาภากมล 

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 50 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์