พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  งานวิชาการ  //  หนังสือ  //  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา

 

 

 

เนื้อหา :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ปาฐกถาพิเศษ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา

 

บทนำ

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็นมาและความหมาย

 

การสร้างพื้นฐานเพื่อความพอเพียง

              -  คลังข้อมูลสำหรับการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             

              -  หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล: ทฤษฎี และผลการวิจัย

                  เพื่อสร้างดัชนีในแนวจิตพฤติกรรมศาสตร์

              -  การพัฒนาเงื่อนไขคุณธรรมของข้าราชการ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง

              -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การตีความเชิงวิพากษ์ว่าด้วยมิติทางวัฒนธรรม

                  จากมุมมองหลังสมัยใหม่

              -  Rethinking Sufficiency Economy

ปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดการ

              -  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารเศรษฐกิจ

              -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาชุมชน

              -  ความพอเพียงที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนกับการจัดการร่วมสมัย ตัวแบบธุรกิจ "ล้นเกล้า"

              -  การบริหารความเสี่ยงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับภาคเอกชน

              -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการภาครัฐ

              -  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์การ

              -  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรดิน

              -  การประกันสังคมเกษตรกรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทส่งท้าย

              -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทางเลือกของการบริหารพัฒนา

              -  การบริหารการพัฒนา: บูรณาการตามกรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บรรณานุกรม

 

จำนวน  408  หน้า

              

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 42 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์