พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  งานวิชาการ  //  หนังสือ  //  การบริหารการเงินบุคคลเพื่อความพอเพียง

 

 

เนื้อหา :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำนำ

 

บทที่  1   แนวทางการบริหารการเงินบุคคลเพื่อความพอเพียง

 

บทที่  2   การบริหารการเงิน

 

บทที่  3   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:

               หลักคิดเพื่อการตัดสินใจสู่ความสมดุลและยั่งยืน

 

บทที่่  4   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการเงินบุคคล

               -   การสำรวจทรัพย์สินสุทธิของบุคคลหรือครัวเรือน

               -   การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือครัวเรือน

               -   การจัดสรรเงินเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

               -   การจัดสรรเงินเพื่อใช้จัดหาทรัพย์สินและค่าใช้จ่าย

                   ที่รู้อย่างชัดแจ้งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

               -   การจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่ายในภาวะฉุกเฉินและเหตุจำเป็น

               -   การจัดสรรเงินออมเพื่อการใช้จ่ายในวัยเกษียณ

               -   การลงทุนอย่างเพียงพอ  เทคนิคเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน

               -   จัดหาทรัพย์สินอย่างพอเพียงและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

               -   รู้จักความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และเตรียมการรับมือ

 

บรรณานุกรม

 

ภาคผนวก

 

จำนวน  86  หน้า

 

 

 

 

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์