Home  //  งานวิชาการ นานาทัศนะ  //  งานวิชาการ  //  หนังสือ  //  แนวทางการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อความพอเพียง

 

 

เนื้อหา :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำนำ

บทที่  1   กระบวนการและเป้าหมายของนโยบายสาธารณะ

                -   กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ

                -   เป้าหมายของนโยบายสาธารณะ

 

บทที่  2   ความเป็นมาและความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -   ความไม่สมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

                -   โครงสร้างและเนื้อหาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -   การทำความเข้าใจเพื่อการประยุกต์ใช้

 

บทที่  3   กรณีศึกษา:  มาตรการควบคุมราคาน้ำมัน

                -   วิวัฒนาการของนโยบายราคาน้ำมัน

                -   การแทรกแซงราคาน้ำมันโดยรัฐบาล

                -   การควบคุมราคาน้ำมันในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี 

                    ทักษิณ  ชินวัตร (พ.ศ. 2544- 2548)

                     -   มาตรการตรึงราคา  ครั้งที่  1

                         ระหว่างวันที่  8  กุมภาพันธ์  2546 - 19 พฤษภาคม  2546

                     -   มาตรการตรึงราคา ครั้งที่ 2

                         ระหว่างวันที่  10  มกราคม  2547 - 13 กรกฎาคม  2548

                -   มาตรการนี้ไม่ตรงกับหลักความพอเพียงอย่างไร

 

บทที่  4   กรณีศึกษา:  ความโปร่งใสทางการคลัง

                -   การใช้จ่ายของภาครัฐ

                -   ความหมายของความโปร่งใสทางการคลัง

                -   ผลกระทบจากความไม่โปร่งใสทางการคลังต่อการเงินของรัฐ

                     -   ภาระทางการคลัง

                     -   ความเสี่ยงทางการคลัง

                     -   ความยั่งยืนทางการคลัง

                 -   กิจกรรมของรัฐบาลที่ไม่มีความโปร่งใสทางการคลัง

                     -   การใช้งบกลาง

                     -   การใช้ระบบกองทุน

                     -   มาตรการกึ่งการคลัง

                     -   การร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนในโครงการ

                          ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร

                     -   ภาระจากความไม่โปร่งใสทางการคลัง

                 -   ความไม่พอเพียง

 

บทที่  5   นโยบายสาธารณะกับวิถีของความพอเพียง

                -   นโยบายสาธารณะกับความพอเพียง

                -   เป้าหมายของนโยบายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -   แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

บรรณานุกรม

 

จำนวน  119  หน้า

 

Main Menu

Contact Us

 

21 th Floor, Navamindradhiraj Buliding
118 Seri Thai Road, Klong-Chan Sub-district
Bangkapi District Bangkok 10240
Tel: 662 727 3606, 662 727 3607  
Fax: 662 727 3605
E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Latest News

Visitors Counter

656104
TodayToday167
YesterdayYesterday265
This_WeekThis_Week432
This_MonthThis_Month6025
All_DaysAll_Days656104