พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  งานวิชาการ  //  หนังสือ  //  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการเพื่อความพอเพียง

 

 

 

เนื้อหา :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

บทที่  1   บทนำ

 

บทที่  2   การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการทางเศรษฐศาสตร์

 

บทที่  3   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ

                -   ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -   ความซื่อสัตย์สุจริต

                -   ความรอบรู้

                -   ความมีเหตุมีผล

                -   ความพอประมาณ

                -   การมีภูมิคุ้มกัน

 

บทที่  4   หลักการทรงงานกับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ

                -   หลักการทรงงานที่  1  :  การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

                -   หลักการทรงงานที่  2  :  ภูมิสังคม

                -   หลักการทรงงานที่  3  :  องค์รวม

                -   หลักการทรงงานที่  4  :  ไม่ติดตำรา

                -   หลักการทรงงานที่  5  :  ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

                -   หลักการทรงงานที่  6  :  การมีส่วนร่วม

                -   หลักการทรงงานที่  7  :  ประโยชน์ส่วนรวม

                -   หลักการทรงงานที่  8  :  ขาดทุนกำไร

                -   หลักการทรงงานที่  9  :  การพึ่งตนเอง

 

บทที่  5   บทส่งท้าย

 

จำนวน  72  หน้า

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 43 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์