พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  งานวิชาการ  //  หนังสือ  //  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อความพอเพียง

 

 

 

เนื้อหา :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

บทที่  1   หลักคิดพื้นฐานโดยสังเขปของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

บทที่  2   กรอบแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

บทที่  3   การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

               ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

               3.1   การสร้างระบบ เสาะหาคนที่ "ใช่"

                       3.1.1  ลงหลักปัก "เสาเข็ม" : การพัฒนาค่านิยมร่วม หลักการ และวัฒนธรรมองค์การ

                       3.1.2  การวางแผนทรัพยากรบุคคล

                       3.1.3  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

               3.2   การบำรุงระบบ รักษาคน

                       3.2.1  การจัดระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

                       3.2.2  การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี

                3.3  การพัฒนาระบบ ยกระดับคน

                       3.3.1  การพัฒนาองค์การ

                       3.3.2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

บรรณานุกรม

จำนวน  77  หน้า

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์