พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  งานวิชาการ  //  หนังสือ  //  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย

 

 

 

เนื้อหา:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ส่วนที่  1  หลักการทรงงาน และหลักคิด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                -  แนวคิดการพัฒนา และการทรงงานเชิงพัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                   โดย   ดร. จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

                -  พื้นฐานความคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                    โดย   ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล

 

ส่วนที่  2  กรอบแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -  โลกาภิวัฒน์กับการพัฒนาแบบยั่งยืน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                    โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี  วิจิตรวาทการ

                -  วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 และความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง

                    เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

                    โดย  ดร. ปรียานุช  พิบูลสราวุธ

                -  จากความมั่งคั่งถึงความเป็นอยู่ที่ดีและนิพพานในที่สุด :

                    การพัฒนาจิตที่พ้นไปจากวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่เป็นอยู่ไปสู่พุทธเศรษฐศาสตร์

                    โดย   ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  พันธเสน  

 

ส่วนที่  3  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง

                -  การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล

                   โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณดา  จันทร์สม

                -  การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน

                   โดย   นายพงศา  ชูแนม

                -  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขสรรค์  กันตะบุตร

                -  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับภาครัฐ

                   โดย   ศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี

 

ส่วนที่  4  กรณีศึกษา

                -  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคการเกษตร

                   โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. ธันวา  จิตต์สงวน

                -  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

                   โดย   ท่านผู้หญิง  สุธาวัลย์  เสถียรไทย

                -  บทสังเคราะห์การพัฒนาองค์การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ  กุสุมาวลี

                -  เศรษฐกิจพอเพียง กับภาครัฐและภาคการเงิน

                   โดย   ดร. กอบศักดิ์  ภูตระกูล

 

ส่วนที่  5  บทส่งท้าย

                -  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาคน

                    โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 38 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์