Home  //  งานวิชาการ หนังสือ

 

 

    หนังสือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์

    และการบริหารการพัฒนา

 

    จำนวน 158 หน้า ปี 2558

 

   

   

   

    การศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับ 

    เคลื่อน : กรณีโครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่าน

   

    จำนวน 154 หน้า ปี พ.ศ.2556

   

   

 

   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไท

   

   จำนวน  302  หน้า ปี พ.ศ.2554

  

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา

   จำนวน  424  หน้า ปี พ.ศ.2553

   คำพ่อสอน

   จำนวน  242  หน้า ปี พ.ศ.2551

   การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการเพื่อความพอเพียง

   รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

   จำนวน  76  หน้า ปี พ.ศ.2553

   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อความพอเพียง

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี 

   จำนวน  78  หน้า ปี พ.ศ.2553

   การบริหารการเงินบุคคลเพื่อความพอเพียง

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม 

   จำนวน  128  หน้า ปี พ.ศ.2553

   เศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์  กันตะบุตร  

   จำนวน  140  หน้า ปี พ.ศ.2553

   แนวทางการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อความพอเพียง

   รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี

   นพวรรณ  ปุสสะรังสี 

   จำนวน  122  หน้า ปี พ.ศ.2553

   

 

 

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์