Home  //  สื่อเพื่อการเรียนรู้ E-Learning

 

 
สื่อเพื่อการเรียนรู้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึง ทั้งด้านเวลา และสถานที่

2.เพื่อให้ความเข้าใจแก่นักวิชาการและหรือนักศึกษา ที่ต้องการเข้าถึงความหมาย ของปรัชญาตามแนวพระราชดำริ หลักการสร้างความพอเพียง และการประยุกต์ใช้

3.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับครูอาจารย์ ที่สนใจทำการสอนในหลักของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับอุดมศึกษา

 

เนื้อหาในโครงการนี้ประกอบด้วย

 

1.ความเป็นมาและความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ

3.การประยุกต์เพื่อการบริหารภาครัฐ

4.เครื่องมือสร้างความมีเหตุผลและความพอประมาณ

5.เครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกัน

6.คุณธรรมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับนโยบายสาธารณะ

8.การประยุกต์ด้านการจัดการชุมชน

9.การประยุกต์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์