Home

เนื้อหา

 

 

 

เนื้อหา :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ปาฐกถาพิเศษ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา

 

บทนำ

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็นมาและความหมาย

 

การสร้างพื้นฐานเพื่อความพอเพียง

              -  คลังข้อมูลสำหรับการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             

              -  หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล: ทฤษฎี และผลการวิจัย

                  เพื่อสร้างดัชนีในแนวจิตพฤติกรรมศาสตร์

              -  การพัฒนาเงื่อนไขคุณธรรมของข้าราชการ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง

              -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การตีความเชิงวิพากษ์ว่าด้วยมิติทางวัฒนธรรม

                  จากมุมมองหลังสมัยใหม่

              -  Rethinking Sufficiency Economy

ปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดการ

              -  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารเศรษฐกิจ

              -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาชุมชน

              -  ความพอเพียงที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนกับการจัดการร่วมสมัย ตัวแบบธุรกิจ "ล้นเกล้า"

              -  การบริหารความเสี่ยงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับภาคเอกชน

              -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการภาครัฐ

              -  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์การ

              -  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรดิน

              -  การประกันสังคมเกษตรกรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทส่งท้าย

              -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทางเลือกของการบริหารพัฒนา

              -  การบริหารการพัฒนา: บูรณาการตามกรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บรรณานุกรม

 

จำนวน  408  หน้า

              

 

เนื้อหา :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำปรารภ

คำนำ

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

             ความพอเพียง

             ความพอประมาณ

             ความมีเหตุผล

             ความเจริญทางจิตใจ/ภูมิคุ้มกัน

                    ความซื่อสัตย์

                    ความเมตตา

                    ความมีวินัย

                    ความเพียร/ความอดทน

                    สติ

             ปัญหาสังคม

             ปัญหาสิ่งแวดล้อม

             ชาติและความสมดุล

             การพัฒนา

             ความสามัคคี

ภาคผนวก

             โครงการคำพ่อสอน

              มูลนิธิพระดาบส

              ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

              คณะกรรมการจัดทำหนังสือ

 

จำนวน  242  หน้า

 

 

 

 

เนื้อหา :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

บทที่  1   บทนำ

 

บทที่  2   ความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ

               -   ความหมายขององค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน

 

บทที่  3   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดในการบริหารองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน

               -   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ด้วยกัน  5  ส่วน

 

บทที่  4   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในประเทศไทย

               -   การศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SME)

               -   กรณีศึกษา  :  ชุมพร  คาบาน่า  รีสอร์ต

               -   กรณีศึกษา  :  บ้านอนุรักษ์กระดาษสา

               -   กรณีศึกษา  :  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

               -   กรณีศึกษา  :  บริษัท  แพรนด้า  จิวเวลรี่  จำกัด  (มหาชน)

               -   กรณีศึกษา  :  บริษัท  ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  จำกัด  (มหาชน)

               -   กรณีศึกษา  :  บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย  จำกัด  (มหาชน)

               -   บทสรุป

 

บทที่  5   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในต่างประเทศ

                -   กรณีศึกษา  :  ห้างสรรพสินค้า  Nordstrom

                -   กรณีศึกษา  :  ธุรกิจผลิตรถยนต์  The BMW Group

                -   กรณีศึกษา  :  ธุรกิจธนาคาร  The  Hongkong  and 

                                           Shanghai  Banking Corporation (HSBC)

                -   กรณีศึกษา  :  ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ต  Marriott  International

                -   แนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่ยั่งยืนของโลกตะวันตก

                     และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -   บทสรุป

 

บทที่  6   ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจ

                และแนวทางปฏิบัติแห่งองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน

               -   แนวทางปฏิบัติที่  1

               -   แนวทางปฏิบัติที่  2

               -   แนวทางปฏิบัติที่  3

               -   แนวทางปฏิบัติที่  4

               -   แนวทางปฏิบัติที่  5

               -   แนวทางปฏิบัติที่  6

               -   แนวทางปฏิบัติที่  7

               -   แนวทางปฏิบัติที่  8

               -   แนวทางปฏิบัติที่  9

               -   แนวทางปฏิบัติที่  10

               -   บทสรุป

 

บทที่  7   ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติเชิงนโยบาย

               -   ประการที่  1   การพัฒนาดัชนีแห่งความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาด

                                         หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

               -   ประการที่  2   การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับ

                                         อุตสาหกรรมเกษตร

               -   ประการที่  3   การตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ

                                         การบริหารธุรกิจในประเทศให้ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการ

                                         พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

               -   ประการที่  4   การส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

                                         ภาคธุรกิจ

               -   บทสรุป

               

บทที่  8   แนวทางในการวิจัยในอนาคต

               -   การพัฒนาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจ

               -   การวิจัยเพื่อพัฒนาดัชนีแห่งความยั่งยืน

                   สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

               -   บทสรุป

 

บรรณานุกรม

 

จำนวน  138  หน้า              

 

 

 

 

เนื้อหา :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำนำ

 

บทที่  1   แนวทางการบริหารการเงินบุคคลเพื่อความพอเพียง

 

บทที่  2   การบริหารการเงิน

 

บทที่  3   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:

               หลักคิดเพื่อการตัดสินใจสู่ความสมดุลและยั่งยืน

 

บทที่่  4   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการเงินบุคคล

               -   การสำรวจทรัพย์สินสุทธิของบุคคลหรือครัวเรือน

               -   การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือครัวเรือน

               -   การจัดสรรเงินเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

               -   การจัดสรรเงินเพื่อใช้จัดหาทรัพย์สินและค่าใช้จ่าย

                   ที่รู้อย่างชัดแจ้งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

               -   การจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่ายในภาวะฉุกเฉินและเหตุจำเป็น

               -   การจัดสรรเงินออมเพื่อการใช้จ่ายในวัยเกษียณ

               -   การลงทุนอย่างเพียงพอ  เทคนิคเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน

               -   จัดหาทรัพย์สินอย่างพอเพียงและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

               -   รู้จักความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และเตรียมการรับมือ

 

บรรณานุกรม

 

ภาคผนวก

 

จำนวน  86  หน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหา :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำนำ

บทที่  1   กระบวนการและเป้าหมายของนโยบายสาธารณะ

                -   กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ

                -   เป้าหมายของนโยบายสาธารณะ

 

บทที่  2   ความเป็นมาและความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -   ความไม่สมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

                -   โครงสร้างและเนื้อหาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -   การทำความเข้าใจเพื่อการประยุกต์ใช้

 

บทที่  3   กรณีศึกษา:  มาตรการควบคุมราคาน้ำมัน

                -   วิวัฒนาการของนโยบายราคาน้ำมัน

                -   การแทรกแซงราคาน้ำมันโดยรัฐบาล

                -   การควบคุมราคาน้ำมันในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี 

                    ทักษิณ  ชินวัตร (พ.ศ. 2544- 2548)

                     -   มาตรการตรึงราคา  ครั้งที่  1

                         ระหว่างวันที่  8  กุมภาพันธ์  2546 - 19 พฤษภาคม  2546

                     -   มาตรการตรึงราคา ครั้งที่ 2

                         ระหว่างวันที่  10  มกราคม  2547 - 13 กรกฎาคม  2548

                -   มาตรการนี้ไม่ตรงกับหลักความพอเพียงอย่างไร

 

บทที่  4   กรณีศึกษา:  ความโปร่งใสทางการคลัง

                -   การใช้จ่ายของภาครัฐ

                -   ความหมายของความโปร่งใสทางการคลัง

                -   ผลกระทบจากความไม่โปร่งใสทางการคลังต่อการเงินของรัฐ

                     -   ภาระทางการคลัง

                     -   ความเสี่ยงทางการคลัง

                     -   ความยั่งยืนทางการคลัง

                 -   กิจกรรมของรัฐบาลที่ไม่มีความโปร่งใสทางการคลัง

                     -   การใช้งบกลาง

                     -   การใช้ระบบกองทุน

                     -   มาตรการกึ่งการคลัง

                     -   การร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนในโครงการ

                          ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร

                     -   ภาระจากความไม่โปร่งใสทางการคลัง

                 -   ความไม่พอเพียง

 

บทที่  5   นโยบายสาธารณะกับวิถีของความพอเพียง

                -   นโยบายสาธารณะกับความพอเพียง

                -   เป้าหมายของนโยบายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -   แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

บรรณานุกรม

 

จำนวน  119  หน้า

 

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3605

โทรสาร: 02 378 0425

E-mail Address:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

Guests Online

มี 49 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์